HORAIRES

 • Lundi: 22:00h a 4:00h
 • Mardi: 17:00h a 4:00h
 • Mercredi: 21:00h a 4:00h
 • jeudi: 22:00h a 4:00h
 • Vendredi: 23:00h a 6:00h
 • Samedi: 23:00h a 6:00h
 • Dimache: 22:00h a 4:00h

 

TARIFS

 • Couples: 25 euros, et mercredi, vendredi et samedi 30 euros
 • Garçons: 30 euros et mercredi, vendredi, samedi et dimache 50 euros
 • Filles: 10 euros, vendredi et samedi 15 euros 
 • Rafraîchissements: 5 euros
 • Coupes 10 Euros et 12 Euros premium
 • Des guichets: 5 euros